Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Επιτέλους στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών ορέων η διοίκηση και διαχείριση των περιοχών Natura 2000 (Λίμνη Τριχωνίδα,και Αράκυνθος)

Νόμος 4519/2018 – Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4519/2018 με τίτλο «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις». Αποτελείται από δυο (2) Κεφάλαια και τριάντα (30) άρθρα που μπορείτε να τα διαβάσετε, όπως δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πατώντας εδώ (αρχείο PDF).

Το πρώτο Κεφάλαιο (άρθρ. 1-12) αφορά στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας και συνδέεται με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, και 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ο νόμος στοχεύει στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω της ένταξης του συνόλου σχεδόν των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην τοπική αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στο πρώτο Κεφάλαιο του ν. 4519/2018 (Α´ 25):
  • καθορίζεται η νομική μορφή των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), οι οποίοι είναι κοινωφελή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο 1),
  • προσδιορίζεται η τοπική αρμοδιότητα των ήδη υφιστάμενων ΦΔΠΠ καθώς και η τοπική αρμοδιότητα οκτώ (8) νέων ΦΔΠΠ (άρθρο 2),
  • ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικώς προς την έδρα, τα παραρτήματα και την αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ (άρθρα 3 και 4),
  • περιγράφεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου ΦΔΠΠ, περιέχονται επιμέρους ρυθμίσεις σχετικώς με τις συνεδριάσεις του και ρυθμίζονται οι αρμοδιότητές του (άρθρα 5 και 6),
  • προσδιορίζεται η στελέχωση των ΦΔΠΠ μέσω οκτάμηνων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και περιγράφεται η διαδικασία πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού (άρθρο 7),
  • προσδιορίζονται οι πόροι των ΦΔΠΠ και περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου του έργου τους (άρθρα 8 και 9),
  • ρυθμίζονται λειτουργικά θέματα των ΦΔΠΠ καθώς και μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις (άρθρα 10-12).

Δεν υπάρχουν σχόλια: