Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Κάλεσμα για τον καθαρισμό οικοπέδων κατά την περίοδο Αντιπυρικής Προστασίας

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγρινίου και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από οικισμούς, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες αποψίλωσης και απομάκρυνσης τυχόν εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, κατά την αντιπυρική περίοδο, η οποία καθορίζεται από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος Αγρινίου, θα προχωρήσει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των εκτάσεων με επιβολή προστίμου στους ιδιοκτήτες και παράλληλη υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Σύμφωνα με την περίπτωση 26, του άρθρου 94 του Ν. 3852/10
Στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η μέριμνα- σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις- για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
Βήματα επιβολής προστίμου
1.Διαπίστωση της αρμόδιας υπηρεσίας (π.χ. δ/νσης πρασίνου ή πολιτικής προστασίας κλπ) του δήμου, σχετικά με την ανάγκη καθαρισμού του οικοπέδου.
2.Έγγραφο προς τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου ώστε να προβεί σε άμεσο καθαρισμό, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, στο οποίο θα επισημαίνονται και οι κυρώσεις που θα έχει εάν δε συμμορφωθεί.
3.Έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, που περιγράφει τη σχετική παράβαση.
4.Απόφαση Δημάρχου (ή του αρμόδιου αντιδημάρχου) για την επιβολή προστίμου.
5.Έκθεση του αρμοδίου τμήματος (πχ δ/νσης πρασίνου ή πολιτικής προστασίας κλπ) με την οποία θα προσδιορίζεται η σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό.
6.Βεβαίωση των ανωτέρω ποσών (προστίμου και δαπάνης για τον καθαρισμό) εις βάρος του ιδιοκτήτη του οικοπέδου.
7.Υποβολή μηνύματος από το Δήμαρχο (περιπτ. α΄ παρ ν. 3852/10)
Τα πρόστιμα
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα
Ορίζεται ότι, με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτή τη βλάβη, σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή και ιδίως η αστυνομική, για την απο-
τροπή του κινδύνου εμπρησμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: